Browse Items (170 total)

n-2157-00-000014-hd.jpg

Émule de Van der Weyden ca. 1530
woensoam2.png

Anton Woensam ca. 1529
n-0714-00-000032-hd.jpg

Bernaert van Orley ca. 1525
CHSDM-1949-29-22MattFlynn.jpg

Albrecht Dürer 1520
n-1864-00-000021-hd.jpg

Albert Cornelis et entourage Années 1520
Orley.jpg

Bernaert van Orley ca. 1518
Joachim_Patinir_-_Rest_during_the_Flight_to_Egypt,_Museo_del_Prado.jpg

Joachim Patinir 1518-1520.
800px-Stuppacher_Madonna_-_Grünewald.jpg

Mathias Grünewald 1517-1519
CfLnPu2ktjrh.jpg

Mathias Grünewald 1516-1519
WOA_IMAGE_3.jpg

Albrecht Altdorfer ca. 1515.
AdelSarto_copie.jpg

Entourage d’Andrea del Sarto 1513-1514
DP-14936-023.jpg

Gerard David 1512-1517
canvas.png

Hans Schäufelein 1511-1515
CHSDM-50CFE5F6730C2-000001.jpg

Albrecht Dürer 1511
d6decf12-f29a-b0a6-ec9c-486153dd0928.jpg

Jan Wellens de Cock 1510-1520.
the_rest_on_the_flight_into_egypt_1937.1.43.jpg

Gerard David ca. 1510
MS Vh.jpg

Martin Schongauer 1480-1490.
Cranach2.jpg

Lucas Cranach l’ancien 1509.
1930.66_sagrada-familia.jpg

Maître de Francfort ca. 1508.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2